:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :

عنوان : برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

عنوان:

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر

 

 

استاد راهنما:

دکترعلی خاکساری

استاد مشاور:

دکترمحمود جمعه پور

استاد داور:

بهمن ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..2

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-1- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………..6

5-1- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

6-1- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

7-1- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

8-1-مرور پژوهشهای انجام شده…………………………………………………………………………………………………..7

1-8-1- پژوهشهای انجام گرفته در سطح ملی…………………………………………………………………………………7

2-1-8- پژوهشهای انجام گرفته در سطح بین المللی………………………………………………………………………..9

9-1- کلید واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………10

10-1- فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………..14

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-  تعاریف ومفاهیم گردشگری……………………………………………………………………………………………….15

1-2-2- مفهوم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-2- تعریف گردشگر…………………………………………………………………………………………………………….16

3-2-2-  جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..17

4-2- 2- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………17

5-2-  2- جاذبه های انسانی……………………………………………………………………………………………………….17

6-2-2-  نوع منابع گردشگری…………………………………………………………………………………………………….19

7-2-2-  اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………..20

8-2- 2- تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی…………………………………..21

9-2- 2- ویژگی های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………22

1-9-2- 2-  جنبه های علمی اکوتوریسم……………………………………………………………………………………..22

2-9-2- 2- جنبه های اجتماعی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22

3-9-2-2-  جنبه های اقتصادی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22

10-2-2-  اهداف اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………23

11-2-2- گونه شناسی  اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………23

1-11-2- 2-  توریسم اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..25

2-11-2- 2- توریسم کوهستان وبرف شهرها………………………………………………………………………………..25

3-11-2- 2- توریسم جنگل……………………………………………………………………………………………………….25

4-11-2- 2- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم……………………………………………………………………….25

3-2- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..26

4-2- اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………..28

5-2- شاخصهای توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….29

6-2- تعریف منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….30

7-2- توسعه منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………..31

8-2- توسعه پایداروگردشگری…………………………………………………………………………………………………….31

1-8-2- گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………………..31

2-8-2- اصول گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………….33

9-2- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………33

10-2- روشهای توسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………….34

11-2-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای……………………………………………………………………………………………35

12- 2- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………..36

13-2- ویژگی های برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..36

14-2-  انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………36

1-14- 2- برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………………………….36

15-2- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………………………………..37

1-15-2-  سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………….38

2-15-2-  برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی…………………………………………………………………………….38

3-15-2-  برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………………………………………….38

4- 15-2- برنامه ریزی در سطح ناحیه ای…………………………………………………………………………………….39

5- 15-2- برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………………………………………………………….39

6-15-2- برنامه ریزی در سطح سایت………………………………………………………………………………………….39

7-15-2- طراحی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………39

16-2-اهمیت برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………..40

17-2- اهداف برنامه ریزی گردشگری …………………………………………………………………………………………42

18-2- فرایند تهیه برنامه های گردشگری………………………………………………………………………………………42

19-2- برنامه ریزی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………….43

20-2- سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران………………………………………………………………………45

21-2- سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران……………………………………………………………………….48

22-2- مفهوم راهبردیا استراتژی…………………………………………………………………………………………………..48

23-2- برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک……………………………………………………………………………………….49

24-2- تدوین راهبرد گردشگری………………………………………………………………………………………………….50

1-24-2- راهبردهای گردشگری………………………………………………………………………………………………….51

25-2- رویکردهای راهبردی……………………………………………………………………………………………………….53

1-25-2- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53

2-25-2- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53

26-2- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………55

1-26-2- رویکردهای غیر یکپارچه………………………………………………………………………………………………57

2-26-2- رویکردهای یکپارچه- منسجم………………………………………………………………………………………58

27-2-  جمع بندی نظری/مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………62

فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..63

1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-3- مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری……………………………………………………………………64

1-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون………………………………………………………………………………….64

2-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………..65

1-2-2-3- بررسی عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………….68

2-2-2-3- عوامل داخلی…………………………………………………………………………………………………………….68

3-3- مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………….69

3-3- الف: مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………70

3-3 – الف-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)……………………………………………………………………71

3-3- الف-2-  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)……………………………………………………………………..72

3-3- ب: مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………74

3-3-ب-1- ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)…………………………………….74

3-3-ب-2- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها……………………………76

3-3- ب-3-ماتریس داخلی و خارجی(IE)…………………………………………………………………………………..77

3-3-پ-  مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………78

3-3-پ-1-  ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)………………………………………………………….78

4-3-  جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….81

5-3-  روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………..82

6-3-  روش گردآوری داده ها و ابزارهای مورد استفاده برای آن………………………………………………………82

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………82

9-3- نوع تحقیق وشیوه انجام آن…………………………………………………………………………………………………82

فصل چهارم:انجام تحقیق وتجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………86

1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….87

2-4- ویژگی های توصیفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….87

1-2-4- قلمرو ارسباران………………………………………………………………………………………………………………87

2-2-4- شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………88

3-2-4- وضعیت تاریخی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………89

4-2-4- تقسیمات سیاسی و جمعیت……………………………………………………………………………………………89

5-2-4- انواع جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر………………………………………………………………………91

6-2-4- ویژگی هاوجاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………….94

7-2-4- منابع آب شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………100

8-2-4- توپو گرافی منطقه………………………………………………………………………………………………………..101

9-2-4- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی………………………………………………………….103

10-2-4- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر……………………………………………………………..106

3-4- یافته های برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………106

1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل راهبردی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………107

1-1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثربراکوتوریسم

شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………………….107 2-1-3- 4-مرحله ورودی: تشکیل ماتریس داخلی(IFE)و ماتریس خارجی(EFE) با ضرایب و

رتبه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………115

2-3- 4-مرحله مقایسه……………………………………………………………………………………………………………..121

3-3-4- مرحله تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………….129

1-3-3-4- مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………….129

4-4-پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………………….145

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………….147

1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….148

2-5- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………148

3-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………152

4-5- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..157

5-5- پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………164

فهرست جداول وشکل ها                                                                                          صفحه

 

جدول 2-1: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری…………………………………………………18

جدول شماره2-2: مشخصات اسناد برنامه ای مرتبط با صنعت گردشگری

دردوره زمانی قبل و بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………..45

جدول2-3 :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها……………………………..53

جدول3- 1:.چارچوب تحلیلی برای تدوین راهبرد………………………………………………………………………….66

جدول3-2: مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………….69

جدول3-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)………………………………………………………………………….72

جدول 3-4: ماتریس ارزیابی عوامل عوامل کلیدی داخلی( IEF)………………………………………………………73

جدول3-5: ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدها(swot)……………………………………………………75

جدول3-6: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی………………………………………………………………………………79

جدول 4-1:تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبربراساس کارکردهای مختلف…………………91

جدول 4-2: نسبت پراکنش گونه های ارسباران………………………………………………………………………………98

جدول 4-3: گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض یا تهدید شده………………………………..98

جدول4-4:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر…………………………………………………103

جدول4-5:اراضی کشاورزی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………………………104

جدول4-6:دامداری وتولیدات دامی شهرستان کلیبر……………………………………………………………………….105

جدول4-7:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………107

جدول 4-8:فهرست نقات قوت وضعف اکوتوریسم شهرستان………………………………………………………..108

جدول 4-9:فهرست فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………..110

جدول4-10:عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………………………………112

جدول4-11:عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………………………….114

جدول4-12:ماتریس داخلی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(IFE)…………………………………………………………116

جدول4-13:ماتریس خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(EFE)………………………………………………………118

جدول4-14:ترکیب عوامل داخلی و خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….121

جدول4-15: ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………….124

جدول4-16:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردSO…………………………………………………..130

جدول4-17:ماتریس برنامه ریزی راهبر دی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی)- محاسبات راهبردSO………………………………………………….131

جدول4-18:الویت بندی راهبردهایSO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..132

جدول4-19:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردST……………………………………………………133

جدول4-20:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردST………………………………………………….134

جدول4-21:الویت بندی راهبردهایST منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..135

جدول4-22:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWO…………………………………………………136

جدول4-23:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWO……………………………………………….137

جدول4-24:الویت بندی راهبردهایWO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..138

جدول4-25:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………….139

جدول4-26:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………..140

جدول4-27:الویت بندی راهبردهایWT منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..141

جدول4-28:الویت بندی راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

براساس بالاترین امتیازدربین راهبردهای چهارگانه(so,st,wo,wt)………………………………………………..142

جدول4-29: 10الویت اول راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

دربین راهبردهای چهارگانه(so,wo,st,wt)………………………………………………………………………………..143

1-1-نمودار فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………13

2-1: نموداراکوتوریسم به عنوان یک فرصت………………………………………………………………………………….21

نمودار2-2: ابعاد گردشگری پایدار و روابط متقابل بین آنها………………………………………………………………32

نمودار2-3:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)………………………………………………………………………………………34

نمودار2-4: نظام گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………..35

نمودار 2-5:برنامه ریزی زمانی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………..43

نمودار2-6:عناصر اصلی راهبرد توسعه گردشگری…………………………………………………………………………..51

نمودار2-7: سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………..56

نمودار3-1:فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری(مدل برایسون)………………………………………….65

نمودار3-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………….67

نمودار3-3:فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….67

نمودار3-4:الگوی عوامل موثر برتدوین راهبردهای توسعه گردشگری………………………………………………..71

نمودار3-5: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………………77

نمودار4-1:  الگوی  ارزیابی وانتخاب استراتژی (ماتریس عوامل داخلی وخارجیIE)

اکوتوریسم شهرستان کلیبر) ……………………………………………………………………………………………………….122

نقشه2-1: موقعیت جغرافیایی منطقه ارسباران…………………………………………………………………………………88

نقشه2-2: موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………….89

 

 

 

 

 

 

فصل اول

1

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

گردشگری یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که بدلیل دارابودن اهمیت اقتصادی در شهرها ومناطق سرتاسر جهان گسترش یافته است(Stephen ، ص 3 ، 2010).امروزه گردشگری ومسافرت بصورت یکی از پایه های استوار نظام اقتصادجهانی درآمده است(نوابخشی، ص 15،1392).ودر حال حاضر گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه در جهان بشمار می آید.بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذاربر توسعه پایداریاد می کنند.بدون شک برخورداری از منابع و جاذبه های موجود، در پیدایش و توسعه گردشگری نقش اساسی را  ایفا می کنند. بکارگیری منابع، مستلزم نگاهی همه جانبه و علمی به این مقوله می باشد. مقاصد گردشگری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی هستند. در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه ای در بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری وجود نداشته باشد، زمینه های بهره مندی از این منافع کاهش می یابد ودر برخی موارد اتلاف منابع می شود(داغستانی، 24، 1391) به همین دلیل ضروری است که پتانسیل های هر منطقه یا ناحیه یا یک نقطه جغرافیایی را شناخت و سپس برای توسعه و پایداری آن پتانسیل ها اقدام به برنامه ریزی علمی و دقیق کردمنطقه ارسباران وبویژه شهرستان کلیبرنیزدارای منابع طبیعی متنوع وبکر می باشندکه به منظور بهره برداری وحفاظت از آنها نیازمند برنامه ریزی وهدف گذاری هستند به نظرمی آید لازمه این برنامه ریزی، شناخت ویژگی های منطقه ونقاط قوت وضعف آن وتهدیدها وفرصتهای پیش روی آن می باشد، که این امربه پیمودن گامهای برنامه ریزی وتوسعه گردشگری دراین منطقه کمک می کند.

تعداد صفحه :206 جستجو در سایت :   

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: متفرقه