:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده کشاورزی

گروه علوم دامی

عنوان:

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

اساتید راهنما:

دکتر فرزاد میرزائی آقچه قشلاق

دکتر علی مهدوی

اساتید مشاور:

دکتر هرمز منصوری

دکتر سید مهدی رضوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه…………………………… 2

1-2- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان…………………. 3

1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر………………………….. 3

1-2-2- اسیدهای چرب فرار…………………………. 5

1-2-3- نیتروژن آمونیاکی………………………….. 5

1-2-4- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه………….. 6

1-3- میکروارگانیسم‌های شکمبه…………………………. 6

1-3-1- باکتری‌ها…………………………. 7

1-3-2- تک‌یاخته‌ها…………………………. 8

1-3-3- قارچ‌ها ………………………….9

1-4- اهمیت گیاهان دارویی………………………….. 12

1-5- عوامل موثر در تولید عصاره‌های گیاهی………………………….. 13

1-5-1- اندام‌های خاص تولیدکننده عصاره‌های گیاهی………………… 13

1-5-2- ساختار ترشحی………………………….. 13

1-5-2-1- ساختار ترشحی خارجی………………………….. 13

1-5-2-2- ساختار ترشحی داخلی………………………….. 13

1-5-3- عوامل اکولوژیکی…………………………. 14

1-5-4- کشت و فرآوری گیاه…………………………. 14

1-6- مشخصات گیاه‌شناسی گونه‌های مورد مطالعه………………….. 14

1-6-1-گیاه سپیده (Crambe orientalis)…………………………. 14

1-6-2- گیاه گلپر (Heracleum persicum)…………………………. 18

1-6-3- گیاه  zosima absinthifolia…………………………..

1-6-4- گیاه مریم نخودی  Teucrium polium l…………………………..

1-6-5- گیاه پونه (Oregano vulgare L.) ………………………….25

1-7- روش آزمون گاز…………………………. 28

فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- منطقه مورد مطالعه و نحوه نمونه‌برداری………………………. 30

2-1-1- منطقه نمونه‌برداری………………………….. 30

2-1-2- زمان نمونه‌برداری و انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه…………. 30

2-2- آزمون گاز…………………………. 31

2-2-1- آماده‌سازی نمونه‌‌ها برای آزمون گاز…………………………. 31

2-2-2- مایع شکمبه و بافر………………………….. 31

2-2-3- زمان‌های ثبت تولید گاز…………………………. 32

2-2-4- مزایا و معایب آزمون گاز…………………………. 32

2-2-5- آماده‌سازی عصاره‌ها برای آزمون گاز…………………………. 33

2-2-6- آماده‌سازی نمونه خوراک و سرنگ‌ها…………………………. 33

2-2-7- تهیه مایع شکمبه…………………………. 34

2-2-8- تهیه بزاق مصنوعی………………………….. 34

2-2-9- تهیه نمونه شاهد………………………….. 36

2-2-10- تزریق مخلوط بزاق مصنوعی و مایع شکمبه در سرنگ‌ها……… 36

2-2-11- تزریق عصاره‌ها به سرنگ‌ها…………………………. 37

2-2-12- انکوباسیون و قرائت گاز تولیدی………………………….. 38

2-2-13- تعیین حجم گاز تولیدی………………………….. 38

2-3- تهیه و آماده‌سازی مایع شکمبه جهت تهیه محیط کشت……….. 39

2-3-1-محیط کشت…………………………… 39

2-3-2- تهیه محلول 0/1 درصد همین………………………….. 41

2-3-3- تهیه مخلوط اسیدهای چرب فرار…………………………. 41

2-3-4- تهیه محلول مواد معدنی شماره  I………………………….

2-3-5- محلول مواد معدنی شماره  II………………………….

2-3-6- تهیه محیط کشت…………………………… 42

2-3-7- توزیع محیط کشت…………………………… 42

2-3-8- تهیه محلول رقیق کننده بی‌هوازی………………………….. 43

2-3-9- تهیه مایع شکمبه تازه…………………………. 44

2-3-10- تهیه رقت‌های مختلف از مایع شکمبه……………………… 44

2-3-11- تلقیح و نگهداری کشت‌های انجام شده………………….. 47

2-4- تخمین تعداد باکتری‌ها…………………………. 48

2-5- شمارش تک‌یاخته‌ها………………………….48

2-6- شمارش قارچ‌های بی‌هوازی………………………….. 49

فصل سوم: نتایج

3-1- فراسنجه‌های شکمبه…………………………. 51

3-2- مقایسه بین سطوح مختلف…………………………… 49

3-2-1- مقایسه بین سطوح عصاره Teucrium polium l (مریم نخودی)….. 49

3-2-2- مقایسه بین سطوح عصاره Crambe orientale (سپیده) ……………..50

3-2-3- مقایسه بین سطوح عصاره Heracleum persicum (گلپر)………….. 51

3-2-4- مقایسه بین سطوح عصاره zosima absinthifolia (زوسیما) ……….51

3-2-5- مقایسه بین سطوح عصاره Oregano vulgare L (پونه) …………….51

3-2-6- تولید گاز بخش تجزیه‌پذیر سریع (a)…………………………. 53

3-2-7- تولید گاز بخش مواد نامحلول در آب و کند تجزیه در شکمبه (b)…….53

3-2-8- تولید گاز بالقوه (a+b)…………………………. 54

3-2-9- ثابت نرخ تولید گاز (c)…………………………. 55

3-3- تخمین جمعیت میکروبی شکمبه…………………………. 56

3-3-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها…………………………. 56

3-3-1-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت صفر…………………………. 57

3-3-1-1-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر………………………….. 57

3-3-1-1-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر………………………….. 57

3-3-1-1-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر………………………….. 57

3-3-1-2- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت چهار پس از انکوباسیون…..57

3-3-1-2-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر………………………….. 57

3-3-1-2-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر………………………….. 58

3-3-1-2-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر………………………….. 58

3-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره ………….58

3-3-1-3-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره در ساعت صفر……. 58

3-3-1-3-1-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis……..

3-3-1-3-1-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Heracleum persicum…….

3-3-1-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi……

3-3-1-3-1-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium……

3-3-1-3-1-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Oregano vulgare…..

3-3-1-3-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف هر عصاره در ساعت چهار…… 59

3-3-1-3-2-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis…..

3-3-1-3-2-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Heracleum persicum….

3-3-1-3-2-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi…….

3-3-1-3-2-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium…….

3-3-1-3-2-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Oregano vulgare…….

3-3-2- تخمین تعداد پروتوزوآ و قارچ‌ها…………………………. 60

فصل چهارم: بحث

4-1- اثر عصاره‌ها بر قابلیت هضم و تولید گاز…………………………. 48

4-2- نحوه عمل عصاره‌ها…………………………. 51

4-3- اثر عصاره بر pH شکمبه‌ای………………………….. 52

4-4- اثر عصاره بر جمعیت میکروبی شکمبه…………………………. 53

4-5- ترکیبات شیمیایی عصاره‌های گیاهان دارویی…………………….. 57

4-6- نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها…………………………. 62

4-6-1- نتیجه‌گیری کلی………………………….. 62

4-6-2- پیشنهادها…………………………. 62

منابع………………………….. 63

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه

در بین حیوانات اهلی گیاهخوار، نشخوارکنندگان سهم بزرگی را در تامین خوراک و سلامت بشر دارند. از طرفی تغذیه نقش اصلی را در بازده اقتصادی و عملکردی این دام‌ها داشته به طوری که تقریبا دوسوم از کل هزینه تولیدات دامی در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه‌های خوراک اختصاص داشته و از طرفی با توجه به مسئله کمبود پروتئین حیوانی و افزایش تولید با منابع علوفه‌ای موجود، لازم است تا از ارزش تغذیه‌ای منابع خوراکی قابل دسترس و مکمل‌های قابل استفاده به منظور افزایش راندمان تولید اطلاع کافی وجود داشته باشد (امیرخانی، 1386). از این رو اهمیت تغذیه مناسب نشخوارکنندگان ایجاب می‌نماید که ارزش غذایی هر یک از مواد خوراکی و اجزای تشکیل دهنده آنها طبق روش‌های صحیح و استاندارد تعیین گردد (قورچی، 1374).

معده حیوانات نشخوارکننده از چهار بخش شکمبه، نگاری، هزارلا و شیردان تشکیل گردیده است (آلاوونگ و همکاران، 2010). سه بخش اول فاقد هر گونه غده بوده و پیش معده نامیده شده و دو بخش آخر جایی است که هضم میکروبی یا تخمیر در آن صورت می‌پذیرد (منصوری و همکاران، 1381). شکمبه دارای انواع باکتری، پروتوزوآ و قارچ است اما باکتری در تمام جنبه‌های تخمیر شکمبه‌ای نقش غالب را بازی می‌کند (راسل و همکاران، 2002).

حیوانات نشخوارکننده (گاو، گوسفند، بز و غیره) آنزیم‌های تجزیه‌کننده فیبر را نمی‌سازند و برای استفاده از ترکیبات دیواره سلولی گیاهان متکی به میکروارگانیسم‌های مستقر در دستگاه گوارش خود می‌باشند به این ترتیب که حیوان برای میکروارگانیسم‌ها زیستگاهی فراهم می‌کند به نام شکمبه و در عوض میکروارگانیسم‌ها نیز با تخمیر خوراک و تولید انواع اسیدها، پروتئین‌های میکروبی و ویتامین‌ها را برای نشخوارکننده قابل استفاده می‌نمایند (راسل و همکاران، 2002).

متناسب با نوع خوراک مصرفی روزانه در گاو 100 تا 190 لیتر بزاق ترشح می‌شود (منصوری و همکاران، 1381). بزاق مرکب از بی کربنات و فسفات بوده و به عنوان یک عامل بافری مهم در شکمبه عمل می‌نماید (منصوری و همکاران، 1381). جستجو در سایت :   

2-1- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان

محتویات شکمبه به صورت لایه‌هایی از ناحیه شکمی تا ناحیه پشتی از هم متمایز می‌باشند همچنین بین محتویات قسمت‌های قدامی و خلفی شکمبه نیز تفاوت‌هایی وجود دارد گازهای حاصل از تخمیر در قسمت فوقانی شکمبه تجمع می‌یابند، علوفه‌های بلند یک لایه بزرگ و متراکم از مواد جامد را تشکیل می‌دهند که مقدار نسبتا کمی مایع همراه آن وجود دارد و ذرات ریزتر در زیر آن قرار می‌گیرند. بخش مایع نیز پایین‌ترین قسمت را اشغال می‌کند (منصوری و همکارن، 1381).

1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر

تولید گاز در نشخوارکنندگانی نظیر گاو 2 تا 4 ساعت بعد از هر وعده غذایی به سقف 40 لیتر در ساعت می‌رسد یعنی زمانی که سرعت تخمیر در بیشترین مقدار خود می‌باشد (چیبا و همکاران، 2009). گازهای اصلی شکمبه عبارتند از:

(60%) 2CO، (30 تا 40) 4CH، مقادیر متفاوتی از 2N، مقدار کمی 2H و 2O (چیبا و همکاران، 2009). گازهای تجمع‌یافته در قسمت فوقانی شکمبه را عمدتا گازهای کربنیک و متان تشکیل می‌دهند (منصوری و همکاران، 1381). نشخوارکنندگان مسئول تولید 16 الی 20 درصد از گاز متان گلخانه‌ای اتمسفر می‌باشند که 75% آن به وسیله‌ی گاوها تولید می‌شود (بهاتا و همکاران، 2007).

متان یک گاز گلخانه‌ای قوی می‌باشد (سیروهی و همکاران، 2012) و بعد از 2CO عامل اصلی اثر گلخانه‌ای است به طوری که حدود 20 درصد از اثر گلخانه‌ای به دلیل حضور گاز متان می‌باشد. نشخوارکنندگان مسئول تولید 16 الی 20 درصد از گاز متان گلخانه‌ای اتمسفر می‌باشند (شکل 1-1) که 75% آن به وسیله‌ی گاوها تولید می‌شود و تولید متان حدود 2 الی 12 درصد از کل انرژی حاصله از غذا را از دسترس حیوان خارج کرده (بهاتا و همکاران، 2007) لذا امروزه متخصصین تغذیه دام به منظور کاهش اتلاف انرژی فوق، به ترکیبات ضد میکروبی مانند یونوفرها، آنتی بیوتیک‌ها و اخیرا گیاهان دارویی توجه بسیاری مبذول داشته‌اند زیرا این ترکیبات بر روی فعالیت میکروارگانیسم‌های تولیدکننده هیدروژن اثر ممانعت کنندگی دارند (سیروهی و همکاران، 2012). متان بعد از عامل اصلی اثر گلخانه‌ای است حدود 20 درصد از اثر گلخانه‌ای به دلیل حضور گاز متان می‌باشد (بهاتا و همکاران، 2007).

2-2-1- اسیدهای چرب فرار

مقدار اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر 4 ساعت بعد از مصرف خوراک به حداکثر می‌رسد (آلاوونگ و همکاران، 2010). اسیدهای چرب فرار منبع اصلی تامین انرژی قابل متابولیسم برای حیوان نشخوارکننده می‌باشند (منصوری و همکاران، 1381). حدود 60 الی 70 درصد از انرژی اپیتلیوم روده از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، به ویژه از بوتیرات مشتق شده اسیدهای چرب کوتاه زنجیر حدود 80 درصد از انرژی نگهداری نشخوارکنندگان را تامین می‌کنند، اسیدهای چرب فرار اصلی شکمبه به ترتیب فراوانی عبارتند از: استیک، پروپیونیک، بوتیریک، ایزوبوتیریک، والریک، ایزو والریک، 2-متیل بوتیریک، هگزانوئیک و هپتانوئیک اسید که در بخش‌های مختلف شکمبه بر اثر تخمیر میکروبی فیبر جیره تولید می‌شوند (آلاوونگ و همکاران، 2010). تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر میکروبی، باعث کاهش pH شکمبه شده که توسط بزاق مجددا به حد نرمال (7/6=pH) خود باز گردانده می‌شود (سوناگاوا و همکاران، 2007). زیرا کاهش   pHشکمبه تا کمتر از 2/6 سرعت هضم را کاهش داده و باعث افزایش مرحله تاخیر در هضم می‌شود. بزاق غدد بناگوشی سرشار از یون‌های نمکی (به ویژه سدیم، پتاسیم، فسفر و بی کربنات) است که ظرفیت بافری بزاق را تامین می‌کنند (منصوری و همکاران، 1381).

3-2-1- نیتروژن آمونیاکی

تجزیه پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه برای تولید آمونیاک بسیار مورد توجه بوده زیرا آمونیاک برای رشد بسیاری از میکروارگانیسم‌های شکمبه که کربوهیدرات‌ها را تخمیر می‌کنند ضروری است (منصوری و همکاران، 1381). از طرفی سنتز پروتئین میکروبی بستگی به حضور انرژی (حاصل از تخمیر مواد آلی موجود در شکمبه) و حضور نیتروژن حاصل از تجزیه‌ی منابع پروتئینی و غیر پروتئینی دارد و در عین حال آمونیاک شکمبه‌ای منبع اصلی برای سنتز پروتئین میکروبی به وسیله‌ی باکتری‌های شکمبه است (کارسلی و همکاران، 2000). آمونیاک سوبسترای مطلوب برای سنتز پروتئین توسط باکتری‌های سلولوتیک، متانزا و بعضی باکتری‌های آمیلولیتیک است (منصوری و همکاران، 1381). غلظت نرمال مورد نیاز از آمونیاک شکمبه‌ای برای حداکثر سنتز پروتئین میکروبی نامشخص است ولی در شرایط آزمایشگاهی این مقدار mg/dl 5 می‌باشد (کارسلی و همکاران، 2000).

4-2-1- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه

از نظر اکولوژیکی چند بخش مختلف در شکمبه وجود دارد و ترکیب جمعیت‌های میکروبی موجود در این بخش‌ها نیز متناسب با محل آن‌ها متفاوت می‌باشد (منصوری و همکاران، 1381). مثلا باکتری‌های تجزیه کننده اوره به دیواره شکمبه می‌چسبند، قسمت عمده‌ی تک‌یاخته‌ها و قارچ‌ها در قسمت سطح محتویات شکمبه قرار دارند، بخش مایع عمدتا مخزن باکتری‌های هضم کننده مواد غیر سلولزی است که اجزای محلول در آب را تجزیه می‌کنند، لایه‌های پایینی شکمبه که آبکی‌تر بوده و هنوز هم دارای مقدار قابل توجهی الیاف قابل تخمیر است احتمالا غنی ترین منبع باکتری‌های سلولایتیک می‌باشد (منصوری و همکاران، 1381).

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***