منابع پایان نامه و مقاله – آثار مسئولیت بین المللی

گفتار اول: جبران خسارت جبران خسارت در مسئولیت دولت و فرد متفاوت است در اولی جبران خسارت و در دومی مجازات کردن است. هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق یافت کشور و یا سازمان بین المللی مسئول مکلف به جبران…

Continue Reading

نگارش پایان نامه با موضوع بررسی حقوقی مسئولیت بین المللی دولت و جبران آن

گفتار سوم: عملکرد دولت ها در زمینه عملکرد دولت ها، موضع گیری دولت ها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین الملل[۱] و در خود کنفرانس قابل توجه است. همه دولت هایی که در این کار شرکت…

Continue Reading

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت و جبران آن

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی گفتار اول: عدم قابلیت انتساب به دولت به طور کلی در حقوق بین المللی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت وجود شروط ذیل ضروری است: الف:…

Continue Reading